12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia – Kraków, 17 kwietnia 2016

2016-05-12

Sprawozdanie  z Walnego Zgromadzenia

Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Dnia 17 kwietnia miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Z uwagi na brak kworum doszło ono do skutku w II terminie i miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Poprzedzone ono było krótkim sprawozdaniem z realizacji programu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, uruchomionego dzięki staraniom Zarządu, w szczególności zaś Prezesa pana mgr Macieja Wilka, jako wyraz nie tylko dbałości o bezpieczeństwo obu stron każdego dialogu terapeutycznego, ale również starań o ciągłe wyznaczanie i utrzymywanie standardów psychoterapii na najwyższym poziomie.

W przebiegu głosowań jawnych zostały przyjęte poprawki i zmiany w Statucie, Regulaminie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Kodeksie Etyki. Szczególnie te ostatnie w korespondencji z tematyką Sympozjum zasługują na podkreślenie. Środowisko psychoterapeutów PTPPd uznało wykorzystywanie mediów elektronicznych do prowadzenia psychoterapii za nieetyczne, co w kontekście przyjętej przez Towarzystwo Aksjologii Terapeuty Psychodynamicznego wydaje się być naturalną konsekwencją.

W imieniu Zarządu Głównego przebieg prac w ostatniej kadencji zreferował Prezes pan mgr Maciej Wilk. Wyniki finansowe za ostatni rok obrachunkowy zaprezentował skarbnik Towarzystwa pan mgr Piotr Jakimowski. W sposób rzeczowy efekty działalności Rady Programowej streścił Przewodniczący pan mgr Janusz Kitrasiewicz.

Ustępujące Władze uzyskały absolutorium.

Wola członków Towarzystwa znalazła wyraz w wyborach i wyłonieniu organów zarządzających i merytorycznych na kolejną kadencję. Nad prawidłowością przebiegu głosowań czuwał radca prawny.

Na stanowisko Prezesa Zarządu Głównego został ponownie powołany pan mgr Maciej Wilk. Jest to znaczący sygnał uznania ze strony Walnego Zgromadzenia wobec dotychczasowych zasług, talentu i perspektywicznego programu przewodniczącego ostatniej kadencji. Dalej miały miejsce wybory członków Zarządu Głównego, który ostatecznie ukonstytuował się jak następuje: lek. med. Jeremi Kośmicki v-prezes, mgr Danuta Pisarek sekretarz, mgr Piotr Jakimowski skarbnik, mgr Paweł Glita członek Zarządu.

Radzie Programowej w składzie: dr Piotr Drozdowski, dr Joanna Dziadek, mgr Andrzej Trzęsicki, mgr Zuzanna Korga, mgr Piotr Miszewski przewodniczył będzie dalej mgr Janusz Kitrasiewicz. Reelekcja ta stanowi wyraz poparcia dla dotychczasowych kierunków rozwoju merytorycznego środowiska wyznaczonych przez Radę ubiegłej kadencji.

Szczegółowe dane dotyczące władz szczebla centralnego Towarzystwa znajdą Państwo na stronie internetowej PTPPd.

Walnemu Zwyczajnemu Zgromadzeniu Towarzystwa przewodził mgr Marcin Kramek.