12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2017-09-05

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej („Towarzystwo”), działając na mocy Artykułu 23 ust. 3 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 17.09.2017 na godzinę 18.15 w ICE Kraków International Conferences & Entertainmen Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa;
 3. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia Towarzystwa;
 4. Stwierdzenie quorum;
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 6. Zatwierdzenie porządku obrad;
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego za okres od 18.04.2016 roku do 17.09.2017 roku;
  2. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Towarzystwa za okres od 18.04.2016 roku do 17.09.2017 roku;
  3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 18.04.2016 roku do 17.09.2017 roku;
  4. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej za okres od 18.04.2016 roku do 17.09.2017 roku;
  5. Zatwierdzenia bilansu i sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku;
  6. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Głównego za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku;
 8. Sprawy różne;
 9. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

Walne Zgromadzenie rozpocznie się o 18.15 pierwszy termin. Planowane zakończenie: godzina 19.45.

Przypominamy, iż prawo uczestnictwa z głosem stanowiącym mają członkowie zwyczajni Towarzystwa.

Na podstawie art. 23 ust. 5 Statutu Towarzystwa, Zarząd Główny informuje, iż w przypadku braku odpowiedniego quorum, niemożności odbycia Walnego Zgromadzenia lub z jakiejkolwiek innej przyczyny uniemożliwiającej prawidłowe odbycie się Walnego Zgromadzenia, Zarząd Główny niniejszym wyznacza drugi termin dla odbycia się Walnego Zgromadzenia, w tym samym miejscu, w tym samym dniu, o godz. 18.45.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa
Psychoterapii Psychodynamicznej