12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Regulamin Superwizora Aplikanta PTPPd

Superwizor Aplikant Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

 1. Warunki ogólne.
  1. Kandydat na superwizora aplikanta występuje pisemnie do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej przez Komisję Certyfikacyjną Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej o zgodę na otwarcie aplikacji do certyfikatu superwizora. Do podania dołączone powinny zostać następujące załączniki:
   1. Kopia certyfikatu psychoterapeuty uzyskanego w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej co najmniej 2 lata przed zgłoszeniem aplikacji,
   2. Opinia superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej potwierdzająca odbycie co najmniej 20 godzin superwizji prowadzonych przez siebie psychoterapii po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty i rekomendująca kandydata do otwarcia aplikacji,
   3. Opis dotychczasowego przebiegu pracy psychoterapeutycznej i oświadczenie, że kandydat pracuje jako psychoterapeuta co najmniej 10 lat.
  2. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej po uzyskaniu akceptacji przedstawionych dokumentów przez Komisję Certyfikacyjną PTPPd podejmuje decyzję o otwarciu aplikacji i umieszczeniu tej informacji na stronie internetowej w zakładce „certyfikaty - superwizor – aplikant”
 2. Szkolenie w okresie aplikacji do certyfikatu superwizora.
  1. Prowadzenie w okresie 3 lat aplikacji superwizji pracy innych psychoterapeutów (co najmniej dwóch osób i więcej niż dwóch procesów terapeutycznych, łącznie co najmniej 100 godzin, z czego maksymalnie 50 godzin może być superwizją grupową) pod kierunkiem certyfikowanego superwizora PTPPd, z którym kandydat omawiał te spotkania superwizyjne i uzyskał od niego pozytywną opinię potwierdzającą umiejętność prowadzenia superwizji, zwaną rekomendacją. Osobą, kierującą zdobywaniem doświadczeń w superwizowaniu, winien być superwizor PTPPd który był superwizorem przynajmniej 2 osób, które uzyskały z jego rekomendacji Certyfikat Psychoterapeuty.
  2. Przygotowanie co najmniej 1 publikacji w periodyku PTPPd „Psychoterapia Psychodynamiczna w Polsce” lub jednego wystąpienia na konferencjach naukowych, sympozjach lub spotkaniach Oddziału PTPPd, po uzyskaniu Certyfikatu Psychoterapeuty PTPPd.
  3. Odbycie co najmniej 30 godz. superwizji prowadzonych przez siebie psychoterapii po rozpoczęciu aplikacji.
  4. Okres między otrzymaniem certyfikatu psychoterapeuty, a egzaminem na superwizora trwa co najmniej 5 lat, z czego 2 lata przed aplikacją , a następne trzy lata po rozpoczęciu aplikacji.
 3. Procedura certyfikacyjna.
  1. Kandydat aplikant składa przed Komisją Certyfikacyjną opis przypadku przedstawiający przebieg superwizji indywidualnej jednego procesu terapeutycznego trwającego minimum dwa lata. Od 1 maja 2020 r. opis prowadzonej superwizji powinien zawierać:
   • o diagnozę leczonego pacjenta i przebieg terapii przedstawiony przez superwizowanego terapeutę
   • o kluczowe momenty interwencji superwizyjnych z przykładami dialogów terapeutycznych, opisem dylematów superwizyjnych terapeuty oraz komentarze superwizora
   • o opis i rozumienie Kandydata wpływu jego interwencji na proces terapeutyczny
   • o rozumienie procesów zachodzących w relacji superwizant-superwizor
   • o w przypadku superwizji grupowej Kandydat powyższe uzupełnia o opis sposobu w jaki Kandydat korzystał z procesów zachodzących w grupie superwizyjnej.
  2. Opis przypadku wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami nie może zostać złożony później niż 42 miesiące od rozpoczęcia procedury aplikacyjnej. W przypadku niespełnienia tego kryterium proces aplikacji zostaje przerwany.
  3. Superwizor aplikant wnosi opłatę za rozpoczęcie procesu aplikacji w wysokości 600 zł na konto PTPPd z dopiskiem „Procedura aplikacyjna”.
  4. Koszt egzaminu certyfikacyjnego po zakończeniu procesu aplikacji wynosi 1200 złotych i płatny jest na konto PTPPd z dopiskiem „Procedura Certyfikacyjna” (Wysokość kwoty ustalana jest na dany rok kalendarzowy przez Zarząd Główny).
  5. Składa przed Komisją Certyfikacyjną PTPPd oświadczenie o stosowaniu zasad Kodeksu Etyki PTPPd w swojej pracy zawodowej, rekomendację superwizora PTPPd, który superwizował pracę kandydata w czasie trwania aplikacji w swojej pracy zawodowej oraz wypełniony kwestionariusz.

 

 1. Podanie do Zarządu Głównego przez Komisję Certyfikacyjną zawierające wniosek o zgodę na otwarcie aplikacji superwizorskiej.
 2. Kopia certyfikatu psychoterapeuty PTPPd
 3. Rekomendację certyfikowanego superwizora PTPPd wraz z informacją o odbytych po uzyskaniu certyfikatu PTPPd min 20 h superwizji u co najmniej jednego superwizora PTPPd, ewentualnie inne zaświadczenia potwierdzające ilość superwizji.
 4. Wypełniony kwestionariusz https://ptppd.pl/download/kwestionariusz_aplikant.docx
 5. Oświadczenie o stosowaniu zasad Kodeksu Etyki PTPPd w swojej pracy zawodowej https://ptppd.pl/download/oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_etyki.pdf
 6. Zaświadczenie o opłaconych terminowo składkach członkowskich (do uzyskania w sekretariacie PTPPd)
 7. Potwierdzenie wniesienia opłaty za aplikację.

 

Komplet dokumentów należy przesłać drogą pocztową w jednym egzemplarzu w formie pisemnej na adres: Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej ul. Zamoyskiego 56; 30-523 Kraków z dopiskiem „Komisja Certyfikacyjna

Zeskanowany komplet dokumentów należy również przesłać pocztą elektroniczną w jednej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Komisji Certyfikacyjnej: kc@ptppd.pl