12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Regulamin Certyfikatu Psychoterapeuty PTPPd (wymogi do certyfikatu)

Obowiązuje od 1.01.2017

O certyfikat Psychoterapeuty PTPPd mogą starać się osoby, które spełniają następujące kryteria:

 1. Są członkami  zwyczajnymi PTPPd
 2. Odbyły szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w wymiarze łącznym 1250 godzin, w tym co najmniej:
  • 50 godz. teorii z zakresu psychopatologii w ujęciu psychodynamicznym
  • 150 godz. superwizji (w tym 30 godz. indywidualnej) prowadzonej przez członka zwyczajnego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a w uzasadnionych przypadkach przez zaakceptowanego przez Komisję Certyfikacyjną certyfikowanego superwizora innego towarzystwa.
  • 250 godz. własnego doświadczenia terapeutycznego, w tym tzw. terapii szkoleniowej, prowadzonego w paradygmacie psychodynamicznym w relacji z certyfikowanym psychoterapeutą członkiem zwyczajnym PTPPd lub przygotowującym się do egzaminu certyfikacyjnego w PTPPd pod kierunkiem superwizora PTPPd.
  • 300 godz. stażu klinicznego w placówce, w której stosowana jest psychoterapia, umożliwiającej kontakt z pacjentami o różnej diagnozie oraz współpracę ze specjalistami z dziedziny ochrony zdrowia psychicznego.
 3. Prowadziły psychoterapię psychodynamiczną przez okres co najmniej 3 lat. Okres 3 lat praktyki liczony jest od momentu ukończenia szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej, co jest równoznaczne z uzyskaniem dyplomu.
 4. Uzyskały pisemną pozytywną opinię certyfikowanego superwizora PTPPd, a w uzasadnionych przypadkach przez zaakceptowanego przez Komisję Certyfikacyjną certyfikowanego superwizora innego towarzystwa potwierdzającą kwalifikacje profesjonalne (w tym kompetencyjne, etyczne, i osobowościowe) kandydata do certyfikatu.
 5. Przedłożyły Komisji Certyfikacyjnej PTPPd pracę pisemną opisującą przykład pracy psychoterapeutycznej kandydata z pacjentem o ewidentnej psychopatologii psychotycznej, osobowościowej lub neurotycznej. Zaleca się, aby prezentowana terapia dotyczyła pacjenta dorosłego lub młodzieżowego (powyżej 13 r.ż. na początku terapii) o wyraźnie zaznaczającej się psychopatologii.
  Opisywany proces psychoterapii powinien trwać nie krócej niż 3 lata, być prowadzony w większości po skończeniu szkolenia. Terapia ta nie musi być zakończona w momencie złożenia dokumentów do Komisji Certyfikacyjnej.
  Praca nie powinna przekraczać 25 stron maszynopisu standardową czcionką.
  Powinna przedstawiać:

  • kliniczne rozumienie pacjenta w tym ewolucję procesu diagnostycznego i diagnozę leczonego pacjenta(diagnoza nozologiczna i psychodynamiczna).
  • przebieg psychoterapii, opis najważniejszych w niej procesów ze szczególnym uwzględnieniem opisów relacji przeniesieniowo- przeciwprzeniesieniowej
  • opis kluczowych momentów z przykładami dialogów terapeutycznych(opis powinien zawierać co najmniej jeden fragment zapisu sesji),
  • wiedzę teoretyczną z jakiej kandydat szczególnie korzystał planując i prowadząc terapię
  • opis wniosków z superwizji i jej wpływu  na dalszy proces psychoterapii
 6. Uczestniczyły w co najmniej 2 konferencjach bądź sympozjach organizowanych przez PTPPd.
 7. Wniosły opłatę za procedurę certyfikacyjną w wysokości 1200 złotych na konto PTPPd z dopiskiem „Procedura Certyfikacyjna” (Wysokość kwoty ustalana jest na dany rok kalendarzowy przez Zarząd Główny).
 8. Przedłożyły Komisji Certyfikacyjnej PTPPd oświadczenie o stosowaniu zasad Kodeksu Etyki PTPPd w swojej pracy zawodowej, wypełniony kwestionariusz oraz listę godzin szkoleniowych.
 9. Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji kryteriów certyfikacyjnych rozstrzyga Komisja Certyfikacyjna.

 Wymienione wyżej dokumenty należy przesłać w jednym egzemplarzu wraz z potwierdzeniem zrealizowanego przelewu na adres:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
ul. Zamoyskiego 56
30-523 Kraków

z dopiskiem „Komisja Certyfikacyjna”.

Dodatkowo: Prosimy o wysyłanie wszystkich dokumentów pocztą elektroniczną – również zeskanowanych rekomendacji od superwizora, podpisanej ankiety i opisu przypadku na adres poczty elektronicznej sekretariatu PTPPd.

Komisja Certyfikacyjna po zapoznaniu się z dokumentami oraz stwierdzeniu zgodności z formalnymi wymogami poddaje recenzji przesłany opis przypadku, po czym po uzyskaniu pozytywnej recenzji zaprasza Kandydata na egzamin ustny, będący główną częścią merytoryczną procedury certyfikacyjnej. Wynikiem pozytywnego przejścia procedury certyfikacyjnej jest rekomendowanie przez Komisję Certyfikacyjną Zarządowi Głównemu Kandydata. Na najbliższym zebraniu Zarząd Główny głosuje nad przyznaniem Kandydatowi Certyfikatu. Wówczas Kandydat wnosi opłatę certyfikacyjną w wysokości 300 złotych, po czym otrzymuje stosowny dokument. Certyfikat wymaga odnowienia po 7 latach od daty jego wystawienia.

Kwestionariusz do certyfikatu PTPPd (doc)

Lista godzin szkoleniowych (docx)

Oświadczenie terapeuty (pdf)