12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Do Członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

2015-08-24

W ostatnich latach zauważono nową formę tworzenia się relacji mniej lub bardziej formalnych pomiędzy terapeutami w kontekście komercyjnych usług psychologicznych. Powstało zjawisko zawierania umów ustnych lub pisemnych pomiędzy psychoterapeutami lub pomiędzy  prywatnymi przychodniami psychologicznymi a innymi psychoterapeutami. Umowy te zawierają ustalenia opisane poniżej. Budzą one w środowisku terapeutów psychodynamicznych wątpliwości natury etycznej oraz merytorycznej.

Przykład zapisów w umowach:

  1. Zleceniodawca zleca a zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następującej pracy (usługi): prowadzenia konsultacji, poradnictwa psychologicznego, psychoterapii i diagnozowania psychologicznego pacjentów kierowanych przez zleceniodawcę.
  2. Zleceniobiorca nie może przyjmować pacjentów (konsultacje, psychoterapia, porady), z którymi miał kontakt dzięki zatrudnieniu u zleceniobiorcy w ramach własnego gabinetu ani w ramach pracy w jakiejkolwiek konkurencyjnej firmie w trakcie trwania umowy ze zleceniodawcą ani po jej ustaniu.
  3. W przypadku podjęcia pracy przez zleceniobiorcę w jakiejkolwiek konkurencyjnej firmie lub otwarcia własnego gabinetu, zobowiązuje się on niezwłocznie powiadomić o tym zleceniodawcę.

Punkty 1. i 3. są podane tylko dla zrozumienia idei takiej umowy. Wątpliwości budzi punkt nr 2. Praca psychoterapeutyczna w paradygmacie psychodynamicznym opiera się na relacji pacjenta z psychoterapeutą, ta relacja stanowi narzędzie terapeutyczne zarówno poprzez swoją formę, jak i treść. Powyższy punkt (nr 2) wydaje się anuluować znaczenie tej relacji na rzecz innej, pozaterapeutycznej. Umowa pomiędzy terapeutą a zleceniodawcą (osobą lub instytucją, dzięki której terapeuta nawiązał kontakt z pacjentem) staje się nadrzędna w stosunku do umowy pomiędzy terapeutą a pacjentem. Uważamy, że terapeuta w momencie rozpoczynania pracy z pacjentem nie może być zobowiązany wobec innych psychoterapeutów lub instytucji w sposób, który ingeruje w ciągłość psychoterapii oraz w sposób, który jest ponad ustaleniami terapeuty i danego pacjenta oraz odbywa się bez wiedzy pacjenta. W kontekście przytoczonego punktu interesy pacjenta i psychoterapeuty są sprzeczne. Warto przywołać w tym momencie fragment kodeksu etyki psychoterapeuty psychodynamicznego:

„W sytuacji wystąpienia sprzecznych interesów pomiędzy instytucją, w której zatrudniony jest psychoterapeuta psychodynamiczny a pacjentem, należy wybierać dobro i interesy osoby leczonej. Jeśli nie jest to możliwe, zawiesić kontakt z instytucją lub pacjentem na czas rozwiązania konfliktu.”

Uważamy, że psychoterapia jako metoda leczenia regulowana jest etyką lekarską, czego konsekwencją jest uznanie, że pacjent jest przede wszystkim podmiotem leczenia, a nie przedmiotem działalności komercyjnej.

 

Zarząd Główny PTPPd

 

 

Kodeks Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

http://ptppd.pl/

Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa

http://www.ptp.org.pl/modules.php